Pagtaya via sa Internet


Bet It Live With bet365!
Tumaya na sa Expekt!

Pagtaya via sa Internet

Ang Expekt.com ay nag-aalok ng ilan sa pinakamagagandang probabilidad sa merkado sa marami-raming labanan sa isport. Makakataya kayo sa amin ng 24 oras sa isang araw. Ang kompaniya ay itinatag para lamang sa tayaan sa isport na nangangahulugan na ang aming organisasyon ay nilikha upang maibigay namin sa aming mga kliyente ang pinakamagaling na serbisyo sa Internet. Nilalayon naming ibigay ang pinakapantay at pinakamagaling na serbisyo ng tayaan sa isport nang direkta sa Internet. Ang aming matatag na pokus sa Internet ay nangangahulugan din na dito lamang sa amin ninyo makikita ang pinakamakabagong mga serbisyo at solusyon-tekniko ng tayaan sa Internet.

Kaalaman pang-teknikal

Ang serbisyo ng tayaan sa Internet ay kinabibilangan ng pagkakataong makagamit at makataya ng 24 oras sa isang araw, na ang inyong mga tinayaan ay pinapalakad sa sigurado at responsableng paraan at walang di-awtorisado ang makakagamit sa inyong kwentas ng tayaan. Mayroong mataas na pangangailangan sa teknikong imprastruktura para sa buki ng Internet. Ang responsableng inhiniyero-tekniko ng Expekt.com ay may mahabang esperiyensiya sa pagdedebelop ng mga sityo na humahawak ng marami-raming magkasabay na mga transaksiyon at tagagamit. Ang sityo ng Expekt.com ay may pangangailangan sa seguridad at pagganap tulad ng mga sityong gamit sa mga serbisyo ng bangko at pagbebenta ng mga kaparti sa negosyo. Ang mga kompyuter na nagpapalakad ng tayaan ay matatagpuan sa magkaibang mga sentro ng kompyuter na may ilang laang solusyon na maaaring magamit sa pagkakataong may malulubhang problema-tekniko.

Paano tumaya sa Expekt.com?

Ang pagtaya sa Expekt.com ay simple, ligtas at madaling gamitin. Maaari kayong tumaya sa Internet kaya’t wala nang oras ng pagbubukas na dapat bantayan. Maaari kayong tumaya ng 24 oras sa isang araw at hanggang 5 minuto bago ang umpisa ng labanan. Ang Expekt.com ay nag-aalok ng posibilidad na tumaya sa marami-raming labanan sa magkakaibang isport, halimbawa putbol, ice hockey, tenis, pag-iiski, golp, atletiks at Pormula 1. Sa bawat isport pinagsisikapan naming saklawin ang lahat ng kawili-wiling mga labanan, na nangangahulugan na mayroon kaming 300-400 mga labanan sa bawat linggo na maaaring tayaan.

Magbukas ng kwentas ng tayaan

Upang tumaya sa Expekt.com kakailanganin ninyong magbukas ng kwentas sa pamamagitan ng pagparehistro sa aming sityo. Kapag kayo ay nakapagparehistro makakatanggap kayo ng ID ng kliyente. Itong personal na ID ng kliyente ay inyong gagamitin sa tuwing kakailanganin ninyong makipag-ugnayan sa Expekt.com. Ang pagbukas ng kwentas ay libre at maaaring isara sa anumang oras. Ang lahat ng mga transaksiyon sa inyong kwentas ay nakatala sa paraang tulad ng sa kwentas ng bangko sa isang bangko. Kontrolado ninyo ang inyong pagtaya.

Isaaktibo ang kwentas

Maisaaktibo ninyo ang inyong kwentas ng tayaan sa pamamagitan ng pagdeposito ng pera sa isa sa mga kwentas ng Expekt.com. Kapag nagdeposito kayo mahalagang tandaan ang inyong ID ng kliyente at pangalan. Maaaring magtagal ng 3-4 araw ng pasok bago namin matanggap ang kumpirmasiyon ng deposito mula sa bangko at mailagay sa inyong kwentas upang kayo ay makapag-umpisang tumaya.

Tumaya

Ang pagtaya sa Expekt.com ay napakasimple. Kayo ay papasok gamit ang inyong ngalan ng tagagamit at kontrasenyas na napili ninyo noong kayo ay nagparehistro. Kapag kayo ay nakapasok sa inyong personal na kwentas maaari na kayong tumaya sa mga labanang ang probabilidad ay inaalok ng Expekt.com sa kasalukuyan. Piliin lamang ninyo ang mga labanang nais ninyong tayaan at i-klik ang katapat na probabilidad. Mabubuo ninyo ang inyong bilyete sa pamamagitan ng pagsasama ng hanggang 20 mga labanan sa ganitong paraan. Maaari na kayong mamili ng halagang nais ipusta at tapusin sa pamamagitan ng pagkumpirma ng inyong tinayaan.

Kolektahin ang inyong napanalunan

Ang napanalunan ay direktang babayaran sa inyong kwentas ng tayaan matapos lamang ang huling labanan sa inyong bilyete. Maaari kayong humiling na maglabas ng pera mula sa inyong kwentas ng tayaan tungo sa inyong kwentas ng bangko. Walang deretsos para sa mga bansa kung saan ang Expekt.com ay may kwentas. At ang pera ay kadalasang nasa inyong kwentas ng bangko matapos ang dalawa hanggang limang araw depende sa inyong bangko. Ang lahat ng napanalunan mula sa Expekt.com ay libre-buwis.

Mas magagandang probilidad

Ang Expekt.com ay nag-aalok ng ilan sa mas magagandang probabilidad sa merkado. Sa pamamagitan ng pag-alok ng probabilidad sa Internet napapanatili naming mababa ang aming babayaring administratibo at maaaring makapag-alok ng mas magagandang probabilidad kaysa sa mga tradisyunal na kompaniya ng tayaan. Sa Expekt.com maaari kayong tumaya sa solo hal. maaari kayong pumili ng tamang kalalabasan ng isang labanan. Ito ay nangangahulugan na mas mataas ang inyong pagkakataong manalo bilang kliyente. Tangi pa riyan nag-aalok kami ng pirmang probabilidad, na nangangahulugan na ang probabilidad na tinayaan ninyo ay siyang probabilidad na makukuha ninyo sa bandang huli. Ang Expekt.com ay regular na nag-aayos ng probabilidad sa talaan ng probabilidad nguni’t nakakatiyak kayo na ang makukuha ninyong probabilidad ay yaong nakumpirma sa panahong kayo ay tumaya.

Seguridad

Gumagamit kami ng pinakamakabagong teknolohiya upang mapanatili ang mataas na seguridad para sa aming mga kliyente. Ang lahat ng mga transaksiyon sa pagitan ng mga kliyente at ng Expekt.com ay nakasipra. Ang responsableng inhiniyero-tekniko sa Expekt.com ay may mahabang esperiyensiya sa pagdedebelop ng mga sityo na nagpapalakad ng marami-raming bilang ng mga magkasabay na transaksiyon at tagagamit. Ang sityo ng Expekt.com ay dinibelop na may parehong pangangailangan sa seguridad at pagganap tulad ng sa mga sityong gamit para sa mga serbisyo ng bangko at pagbebenta ng kaparti sa negosyo. Tandaan na mahalaga pa rin na kayo bilang kliyente ay gumawa ng mga hakbanging itago ang inyong kontrasenyas sa ligtas na lugar upang walang sinumang di-awtorisado ang makakagamit nito at lumabas sa bawat sesyon.

Mag-rehistro na at umpisahan tumaya!

Copyright © 2007, internet-kladionice.com ® TipMaster. All Rights Reserved.